Privacystatement

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Inleiding

NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk. Namens deze voert Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk de intake en verwerking van gegevens via de website www.nlwerktdoor.nl uit.

Welke gegevens verwerkt Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! voor de website NLWerktDoor?

Om bedrijven verder te kunnen helpen bij hun vraag of aanbod op de arbeidsmarkt registreren wij een aantal gegevens via de formulieren op de website. Wij registreren:

  • NAW-gegevens
  • mobiel nummer
  • e-mailadres
  • contactpersonen

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw aanvraag in behandeling te nemen en u te kunnen benaderen.
  • Om uw aanbod op de website te plaatsen (alleen bij expliciet gegeven toestemming op het formulier)
  • Om eventueel een enquête te kunnen sturen over de resultaten van NLWerktDoor en wensen voor de toekomst
  • Voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die u aan ons geeft. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

De aanvragen worden eerst in behandeling genomen door medewerkers van het project Perspectief op Werk van de Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! Op individuele basis kunnen deze gegevens daarna verstrekt worden aan een partner binnen het Perspectief op Werk-netwerk (regionale vereniging VNO-NCW, werkgeversservicepunt) met als doel betere dienstverlening aan de inzender te bewerkstelligen.

Gegevens worden niet gedeeld met commerciële partijen voor marketingdoeleinden.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Na afhandeling van de aanvraag bewaren wij NAW-gegevens zoals hiervoor gemeld om op een later moment contact op te kunnen nemen over uw ervaringen en eventuele behoeftes voor de toekomst. Dit gebeurt tot een jaar na het einde van de looptijd van het programma Perspectief op Werk. U kunt op elk moment aan ons aangeven dat uw gegevens uit het bestand moeten worden gehaald. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@nlom.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gegevens worden alleen verstuurd via een versleutelde verbinding (SSL). De server(s) zijn beveiligd met Brute Force preventie, dagelijkse malware- en virus scans en een firewall.

Rechten

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien die Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! verwerkt en om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als u gebruik wilt maken van één van uw rechten neem dan contact met ons op via info@nlom.nl. Wij zullen uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. 
Naast bovenstaande rechten staat het u altijd vrij een klacht in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aangezien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u ook te allen tijden uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar u zijn niet langer verwerken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens

De privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! voor NLWerktDoor. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Contactgegevens Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!

Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 75007932
info@nlom.nl